Miksi perusmaksua peritään?

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen vesihuoltolaitoksen maksuja koskevien ohjeiden ja suositusten mukaan perusmaksun määräytymisperusteen tulisi kattaa liittymästä laitokselle aiheutuvat kulutuksesta riippumattomat käyttö- ja pääomakustannukset.

Vesihuoltolaissa tarkoituksena on, että vesihuollon palveluista perittävät maksut vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisia kustannuksia. Suositusten mukaan vesihuoltolaitoksen perusmaksulla tulisi kattaa sekä verkostojen että puhdistuslaitoksen kiinteäluonteiset vedenkulutuksen määrästä riippumattomat ylläpitokustannukset.

Kerrosalapohjainen perusmaksu on enemmän kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukainen kuin kulutussidonnainen perusmaksu. Laitoksen on joka tapauksessa (vaikka vettä ei kulutettaisi yhtään) ylläpidettävä kiinteistöä varten mitoitettu verkostokapasiteetti ja vedenpuhdistus- sekä jätevedenpuhdistuskapasiteetti. Kiinteistön asukasmäärä ja vedenkulutus voivat vaihdella huomattavasti, ja vesilaitoksen on varauduttava enimmäiskapasiteetin mukaiseen käyttötilanteeseen.

Vaikka kiinteistön veden kulutus on vähäistä kerrosalaan nähden niin keskimäärin kiinteistön veden käyttö ja käyttötarve on sitä suurempi, mitä suurempi kiinteistön kerrosala on. Joillakin kiinteistöillä veden kulutus voi olla vähäistä. Vesihuoltolaitoksen tulee kuitenkin varautua palvelu ylläpitämiseen ja toimittamiseen koko ajan kulutuksesta riippumatta. Perusmaksulla katetaan juuri vesihuollon ylläpitokustannuksia. On kohtuullista jakaa tällaiset kustannukset liittyjien kesken kiinteistön kerrosalan mukaan, koska ylläpitokustannukset ovat yleensä sitä suurempia, mitä suurempi kiinteistön kerrosala on.

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

Tämä teksti on lyhennelmä Kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta löytyvästä asiasta.

Lähde: Kuluttajariitalautakunnan verkkosivut
(Vesihuoltosopimus. Hinnoittelun muutos. Perusmaksun kohtuullisuus 966/39/05)
http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1378909475219.html

 

Päivitetty 29.1.2019 / 8.4.2020