Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamolla käsitellään Keuruun ja Haapamäen keskustaajamien jätevesien lisäksi pienempien taajamien kuten Kalettoman, Pohjoisjärven ja Valkealahden jätevedet. Multian kunnan jätevedet on johdettu Jaakonsuolle vuodesta 2006.

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon ja kompostointilaitoksen ympäristölupahakemus on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2014. Uutta ympäristölupaa haettiin, koska halusimme tehostaa ja nykyaikaistaa puhdistamon toimintaa. Uusi toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupapäätös nro 51/2017/1, Dnro LSSAVI/7171/2014, 29.5.2017 korvaa edellisen Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan 3.12.2007 Dnro ISY-2006-Y-259 (nro 127/07/1). Uuden ympäristöluvan tarkemmat tiedot voi käydä lukemassa Aluehallintoviraston verkkosivuilta, linkki lupatietopalvelut.

Puhdistamon alueella liikkuminen on luvanvaraista. Alueella käynneistä on sovittava puhdistamonhoitajan tai vesihuoltopäällikön kanssa.

Alue on myös maakunnallisesti arvokas lintualue.

Puhdistusvaatimukset

Nykyisen puhdistamon mitoitusvirtaama on 290 m3/h ja mitoituskuormitus 550 kg BHK7/d. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle 8200. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on keskimäärin 1.0 milj.m3/a eli 2760 m3/d. Vuonna 2020 valmistuvan saneerauksen jälkeen mitoituskuormitus 789 kg BHK7/d (asukasvastineluku 11 143).

Ympäristöluvan mukaan jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti siten, että puhdistamon puhdistustulos täyttää ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä häiriö- ja poikkeustilanteet mukaan lukien seuraavat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna:

Enimmäispitoisuus, mg/l Käsittelyteho vähintään, %
BOD7ATU 8 95
Kok. P 0,4 95
CODCr 80 90
Kiintoaine 10 95
Ammoniumtyppi 4 90

Lisäksi on pyrittävä mahdollisimman hyvään kokonaistypen-poistoon. Uimakaudella puhdistetut jätevedet myös hygienisoidaan UV-laitteen avulla.

Jätevesien käsittely

Puhdistusprosessi on biologis-kemiallinen, jossa fosforin poisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella aktiivilieteprosessin yhteydessä. Saostuskemikaalina on ferrisulfaatti (PIX 105). Esiselkeytysaltaan kautta jätevedet johdetaan rengaskanavaan, joka toimii aktiivilieteprosessin reaktorialtaana.

Rengaskanavasta jätevedet johdetaan jälkiselkeytysaltaan kautta vesistöön. Liete kuivataan lingolla ja jälkikäsitellään aumakomposteissa, tukiaineena lyhytkuituinen havupuun kuori.

Saneerauksessa vanha rengaskanava poistetaan käytöstä ja uuteen prosessirakennukseen toteutetaan kaksilinjainen aktiivilieteprosessi, mikä lisää puhdistamon toimintavarmuutta.

 

Päivitetty 3.1.2019 / 20.2.2019 kohdat Puhdistusvaatimukset ja Jätevesien käsittely / 31.3.2020